حذف همه
مته 5 شیار
مته بوش 5 شیار 28 م م مدل sds max 8x
مته بوش 5 شیار 28 م م مدل sds max 8x
6,363,441 تومان
4,748,106تومان
مته بوش 5 شیار 32 م م مدل sds max 8x
مته بوش 5 شیار 32 م م مدل sds max 8x
7,060,684 تومان
5,268,357تومان
مته بوش 5 شیار 25 م م مدل sds max 8x
مته بوش 5 شیار 25 م م مدل sds max 8x
5,654,064 تومان
4,218,801تومان
مته بوش 5 شیار 22 م م مدل sds max 8x
مته بوش 5 شیار 22 م م مدل sds max 8x
4,964,544 تومان
3,704,313تومان
مته بوش 5 شیار 20 م م مدل sds max 8x
مته بوش 5 شیار 20 م م مدل sds max 8x
4,481,880 تومان
3,344,172تومان
مته بوش 5 شیار 16 م م sds max 8x
مته بوش 5 شیار 16 م م sds max 8x
3,599,294 تومان
2,685,627تومان
مته پنج شیار بوش 30mm مدل 2608586789
مته پنج شیار بوش 30mm مدل 2608586789
4,096,465 تومان
3,056,593تومان
مته پنج شیار بوش 28mm مدل 2608586784
مته پنج شیار بوش 28mm مدل 2608586784
3,737,198 تومان
2,788,524تومان
مته پنج شیار بوش 25mm مدل 2608586777
مته پنج شیار بوش 25mm مدل 2608586777
3,657,557 تومان
2,729,100تومان
مته پنج شیار بوش 14mm مدل 2608680245
مته پنج شیار بوش 14mm مدل 2608680245
2,662,701 تومان
1,986,785تومان
مته پنج شیار بوش 12mm مدل 2608586739
مته پنج شیار بوش 12mm مدل 2608586739
2,282,316 تومان
1,702,959تومان