زمان ارسال

تمامی مرسوله ها همان روز یا نهایتا روز بعد ارسال می شود. مگر این که مشکل در ارسال ها ایجاد شود